Algemene voorwaarden en privacy

Zen Shian

 1. Algemeen
  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

   Zen Shian gevestigd aan Havenstraat 62-1 te Huizen

   Telefoon: 0651954578

   E-mail: anneke@zenshian.nl

   Hierna vernoemd, Zen Shian

   Aangeboden dienstverlening: het verzorgen van Shiatsu behandelingen, oedeemtherapie en coaching.
   Cliënt: de persoon welke een behandeling/ coaching sessie ondergaat bij Zen Shian.
   Behandeling: een overeenkomst tussen Zen Shian enerzijds en de cliënt anderzijds, waarbij tegen betaling door de cliënt een behandeling wordt gegeven door Anneke Helderman.

   Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Zen Shian een overeenkomst of contract is aangegaan dan wel een mondelinge- of schriftelijke aanvraag heeft gedaan bij Zen Shian, tegen betaling, het laten verrichten van een training.

   Opdracht: een overeenkomst/ contract tussen Zen Shian enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/ worden verleend door Zen Shian.

   Contract: een schriftelijke overeenkomst tussen Zen Shian enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur, waarbij tegen betaling een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/ worden verleend door Zen Shian.

  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en particulieren.
  3. Alle Opdrachten en Contracten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens Zen Shian schriftelijk is bevestigd.
  4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Zen Shian.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Zen Shian voor zover één en ander betrekking heeft op het uitvoeren van trainingen bij opdrachtgevers dan wel enige andere vorm van consulten of andere dienstverlening aan opdrachtgevers.
  2. Alle aanbiedingen/ offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vrijblijvend.
  3. De tarieven in de aanbiedingen/ offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.
  4. Indien in een acceptatie van een aanbieding/ offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een aanbieding/ offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Zen Shian aan de opdrachtgever schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de aanbieding/ offerte in te stemmen.
 3. Betalingsvoorwaarden
  1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Zen Shian ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en Zen Shian schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. De in het bezit van Zen Shian zijnde kopie van de door Zen Shian aan opdrachtgever, cliënt verzonden factuur of kwitantie, geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening aanvangt.
  3. Trainingen welke zijn uitgevoerd door Zen Shian dienen, mits anders overeengekomen, direct na training/ consult contant te worden voldaan of binnen 14 dagen na factuurdatum.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/ cliënt in verzuim. De verplichting van Zen Shian tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, opgeschort, terwijl de opdrachtgever/ cliënt met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
 4. Duur opdracht of contract
  1. Tenzij anders is bepaald, wordt een opdracht tot het geven van de door Zen Shian uit te voeren dienstverlening aangegaan voor de duur van minimaal één opkomst, ingaande op de dag welke in de offerte, overeenkomst of bevestiging is vermeld.
  2. Omvang dienstverlening
  3. De dienstverlening die Zen Shian aan cliënt, opdrachtgever zal leveren, omvat de in de opdracht genoemde diensten. De diensten zullen indien niet anders afgesproken, in overeenstemming met de opdracht gelden gedurende de gehele looptijd van de opdracht.
  4. Trainingen/ consulten worden gegeven binnen de voor de training/ consult staande tijd.

   Het maken van een vervolgafspraak valt binnen de voor de training/ consult gestelde tijd.

 5. Annulering
   1. Annulering door de opdrachtgever van een opdracht kan alleen telefonisch,schriftelijk of per e-mail aan Zen Shian plaatsvinden, onder de volgende voorwaarden:
   2. De dag waarop de schriftelijke/telefonische, annulering/ uitstel bij Zen Shian is binnengekomen, geldt als annuleringsdatum.
   3. Annulering van een training/ consult dient door cliënt uiterlijk 24 uur voor de afgesproken aanvangstijd van de afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Zen Shian gerechtigd €50,- per volwassenconsult of €30,- per kindconsult in rekening te brengen.
   4. Bij annulering gedaan door Zen Shian zelf bij een training/ consult zal de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor wordt dan meteen een nieuwe afspraak gemaakt.

  Vergoeding van de door Zen Shian geannuleerde afspraak, is voor beide partijen niet van toepassing.

 6. Bij het annuleren van training,door Zen Shian, wordt het door de opdrachtgever betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade, worden niet vergoed door Zen Shian.
 • Tarieven
  1. De aangeboden en afgesproken dienstverlening zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contract zijn de tarieven telkens tenzij anders is overeengekomen, ten hoogste één contract geldig.
  2. Zen Shian behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen.
  3. Zen Shian is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van training(en)/ consult(en), deze kenbaar te maken aan zijn/ haar cliënten.
  4. De investeringstarieven evenals de betalingscondities worden op de opdracht bevestigd.
 • Geheimhouding/ privacy
 • Uw privacy
  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

  Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb, opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bvb. uw huisarts.

  Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.
  Dit betekent onder meer dat ik:
  1/ Zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens,
  2/ Er voor probeer te zorgen dat andere geen toegang hebben tot de gegevens.

  Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  De gegevens uit het dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
  – Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete
  toestemming.
  – Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn evt. afwezigheid. Wederom alleen met uw toestemming.
  – Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  Uw naam en emailadres gebruik ik voor de nieuwsbrief van Zen Shian. Met Mailchimp heb ik hiervoor een handelingsovereenkomst gesloten. U kunt zich hier te alle tijden voor afmelden.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

  De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

  Privacy op uw factuur
  Op de factuur die u ontvangt staan onderstaande gegevens. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.
  1/ De naam, adres en woonplaats.
  2/ De geboortedatum.
  3/ De datum van de behandeling.
  4/ Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bvb. ‘Shiatsu behandeling’.
  5/ De kosten van het consult.

 • Aansprakelijkheid
  1. Zen Shian is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Zen Shian kunnen worden toegerekend.
  2. Zen Shian draagt generlei aansprakelijkheid voor enig (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt,opdrachtgever te bewijzen, en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Zen Shian te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
  3. Schade welke door een opdrachtgever/ cliënt veroorzaakt is aan have en goed, welke beschikbaar zijn gesteld door Zen Shian of welke door Zen Shian is gehuurd/ gekocht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker.
  4. Zen Shian is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
  5. Zen Shian is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/ of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en/ of medicijngebruik.
  6. Cliënt/ opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden na ontvangst en/ of ondertekening van de opdracht en betaling binnen de gestelde termijn, als benoemd in de opdracht.
  7. Indien de opdrachtgever/ cliënt binnen 2 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt, komen alle rechten te vervallen.
  8. Zen Shian handelt volgens de richtlijnen van de WKKGz en de Meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling
 • Tussentijdse ontbinding
  1. Ieder der partijen is onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien;

   de wederpartij één of meer van zijn/ haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan zijn/ haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn; te zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming; de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.

 • Klachten
  1. Klachten kunnen ten alle tijden ingediend worden bij Zen Shian zelf. Mocht dat echter onvoldoende zijn, dan kunt tevens uw klacht indienen bij de GAT. Klik hier om naar hun website te gaan.
 • Slotbepaling
  1. Alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Zen Shian.
Algemene voorwaarden Zen Shian 1 april 2015.